معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

 

كتابخانه پژوهشکده بیمه با هدف فراهم ساختن دسترسي به اطلاعات و مدارك علمي سازمان يافته در جهت توسعه فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي پژوهشکده و در قالب تشكيلات جديد و مصوب زير نظر معاونت پژوهشي فعاليت مي نمايد. نوع مراجعانی که می توانند از کتابخانه استفاده نمایند شامل اساتید، دانشجویان، کارکنان پژوهشکده و پژوهشگران می باشد. كتابخانه در حال حاضر كتابهای فارسي و لاتين ، نشريات فارسي و لاتین ،لوح فشرده آموزشي و غير آموزشي در زمينه هاي تخصصي مورد فعاليت گروه هاي پژوهشي و روزنامه هاي جاري سازماندهي شده است. كتابخانه از دو بخش گروه خدمات كتابخانه اي و گروه فراهم آوري و سازماندهي تشكيل و ارائه خدمات مي نمايد. از اهم وظايف و خدمات كتابخانه مي توان به موارد ذيل اشاره داشت: امانت كتاب، انتخاب، سفارش و خريد منابع اطلاعاتي مورد نياز پژوهشکده ، سازماندهي و فهرستنويسي منابع ، تهيه نشريات فارسي و لاتین مرتبط با نيازهاي گروه هاي پژوهشي ، ارائه خدمات سي دي هاي آموزشي و مرجع ، اشتراك پايگاه هاي مورد نياز گروه هاي پژوهشي ، ارائه خدمات مرجع ، تهيه روزنامه جهت مطالعه در فضاي كتابخانه.