کتابخانه پژوهشکده بیمه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مقاله فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ک‍ش‍اورزی‌
ن‍س‍خ‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ف‍راورده‍ای‌ ک‍ش‍اورزی‌
ت‍ف‍اه‍م‌ ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ان‍ب‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌
اطلاع‍ات‌ ن‍ام‍ت‍ق‍ارن‌
ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‍ران‌
ت‍روی‍ج‌
اروپ‍ا
ت‍رک‍ی‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍اخ‍ت‌ و س‍از
 
پدیدآور:
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ف‍رج‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
چ‍ی‍ذری‌، م‍ح‍م‍د
وف‍ای‍ی‌ ن‍ج‍ار،ع‍ل‍ی‌
ک‍رب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ه‍رآرا، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌ ع‍زت‌ آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍رزه‌ ای‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍ک‍وی‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ت‍رک‍م‍ان‍ی‌، ج‍واد
خ‍اک‍س‍اری‌، م‍ح‍م‍د
س‍ام‌ آرام‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌
س‍ع‍ی‍د ه‍دای‍ت‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
 
ناشر:
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      

منابع جدید

1  
مقاله فارسی
 
 
فرایند نظام اطلاعات بسته های خدمات بیمه ی درمان مکمل در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران
وفایی نجار،علی ؛  بهار و تابستان ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
انتخاب نا مساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی " شواهدی از بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران "
شرزه ای ، غلامعلی ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
بررسی نسخه های بیمه پزشکان شهر رفسنجان در سالهای ۱۳۷۴ و۱۳۷۹
خاکساری ، محمد ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عملکرد بیمه فراورده های کشاورزی در ایران :مطالعه موردی گندم کاران
ترکمانی ، جواد ؛  تابستان ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
بررسی امکان استفاده از بیمه منطقه ای محصولات کشاورزی ایران :مطالعه موردی پسته
عبدالهی عزت آبادی ، محمد ؛  ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
بررسی چگونگی ارائه خدمات بیمه درمانی از دیدگاه بیمه شوندگان ، ارائه دهندگان خدمت ، سازمان بیمه خدمات درمانی در شهر مشهد، سال ۱۳۷۹
سعید هدایتی ، الهام ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
بررسی تطبیقی بیمه اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد در شش کشور اروپایی ، ترکیه و ایران
سام آرام ، عزت الله ؛  ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی استان سیستان و بلوچستان
کرباسی ، علیرضا ؛  بهار و تابستان ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
بیمه گندم با نگاهی بر مسائل مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور مطالعه موردی در استان فارس
نیکویی ، علیرضا ؛  ۱۳۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه موردی
انواری رستم ، علی اصغر ؛  تابستان ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
بررسی نیازهای آموزشی کارشناسان صندوق بیمه محصولات کشاورزی
چیذری ، محمد ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله فارسی
 
 
بررسی نقش ترویج در پذیرش بیمه محصولات سیب توسط باغداران شهرستان دماوند
فرجی ، اسماعیل ؛  ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مقاله فارسی
 
 
تقاضا برای بیمه عمر در ایران و کشورهای صادر کننده نفت
مهرآرا، محسن ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
منافع و مخاطرات بیمه الکترونیک
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
چرا فرآیند رشد در کشور ایران ، مستلزم نگاهی ورای منابع انرژی کشور می باشد؟
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به بیمه های ساخت و ساز
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مقاله فارسی
 
 
قدرت طبیعت
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مقاله فارسی
 
 
ورود رقیبان تازه به بازار در حال رشد چین
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مقاله فارسی
 
 
بازار بیمه ترکیه
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مقاله فارسی
 
 
تفاهم نامه چند جانبه انجمن بین المللی ناظران بیمه
مهر۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9