کتابخانه پژوهشکده بیمه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
ب‍ی‍م‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ درم‍ان‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ اش‍خ‍اص‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌(ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
ف‍روش‌ ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌درم‍ان‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ح‍وادث‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍دای‍ی‌راد، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
خ‍س‍رو ب‍ی‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ت‍اج‍دار، رس‍ول‌
طارم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ح‍س‍ن‌زاده‌ ک‍ری‍م‌آب‍اد، ح‍م‍ی‍درض‍ا
گ‍ودرزی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌
ق‍ائ‍م‍ی‌، ب‍ه‍زاد
ع‍ب‍اس‍ی‌، زه‍را
ف‍ت‍ح‍ی‌ زاده‌، ح‍م‍ی‍د
م‍ی‍رزای‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
ک‍اردگ‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍ی‍دری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اح‍م‍دپ‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ت‍م‍ی‍زی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ن‍واب‍ی‌ ک‍ردآب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
غ‍ی‍اث‌ آب‍ادی‌، م‍ج‍ی‍د
دام‍غ‍ان‍ی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ع‍زی‍ززاده‌ ن‍ی‍اری‌، ع‍ارف‌
ص‍ف‍رع‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      

منابع جدید

1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه های زندگی در صنعت بیمه ایران
کاردگر، ابراهیم ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌،۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد احتمال مرگ و میر به روش بیزی
طارمی ، ابوالفضل ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر تغییرات سطح عمومی قیمت ها بر میزان فروش بیمه های عمر
قائمی ، بهزاد ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
برسی ویژگی های اقتصادی و شخصیتی بیمه گذاران بیمه عمر در ایران
میرزایی ، حبیب ؛  دانشگاه تهران دانشکده مدیریت ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌،۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران
گودرزی ، حجت الله ؛  دانشگاه تهران دانشکده مدیریت ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط میان روشهای منتخب بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه ای
دامغانیان ، حسین ؛  دانشگاه امام صادق ، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت ۱۳۷۵
شماره راهنما: پ‌،۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه جدول زندگی ایران براساس اطلاعات جمعیتی سال ۱۳۷۰
نوابی کردآبادی ، حمیدرضا ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌،۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل مؤثر بررضایت خاطر بیمه گذاران با تأکید بر بیمه های حوادث و درمان
حسن زاده کریم آباد، حمیدرضا ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل مؤثر بر بازار بیمه اشخاص در ایران
فتحی زاده ، حمید ؛  دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌،۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موانع توسعه مطلوب بیمه های درمانی اختیاری در ایران
عباسی ، زهرا ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۶
شماره راهنما: پ‌،۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل عدم رشد بیمه عمر در ایران
تاجدار، رسول ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۵
شماره راهنما: پ‌،۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی و تعیین مهمترین عوامل موثر برتقاضای بیمه عمر در ایران و ارائه یک الگوی مناسب
عزیززاده نیاری ، عارف ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌،۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
میانگین مانده عمر و کاربردهای آن
خسرو بیگی ، علی ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی ۱۳۷۸
شماره راهنما: پ‌،۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
طرح ایجاد بیمه های تکمیلی بازنشستگی برای اعضا هیئت علمی دانشگاههای سراسر کشور
صفرعلی ، علی ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۴
شماره راهنما: پ‌،۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسعه بیمه های عمر در کشور و ارائه راهکارهای مناسب
شیدایی راد، علی اصغر ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی بیمه گذاران و تقاضای آنها برای بیمه های اشخاص در شهرستان تهران
تمیزی ، علیرضا ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل عدم رشد و توسعه مطلوب بیمه های حوادث و درمانی در ایران
غیاث آبادی ، مجید ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل عدم رشد بیمه های اشخاص در ایران
کریمیان ، محمد تقی ؛  دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌،۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه بهره گیری از سیستم های بیمه درمانی در تأمین منابع مالی بیمارستان فیروزگر:۱۳۷۶
احمدپور، محمدحسن ؛  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ۱۳۷۷
شماره راهنما: پ‌،۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
توابع بقاء در بیمه های عمر
حیدری ، محمدرضا ؛  دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده علوم ریاضی ، گروه آمار ۱۳۷۵
شماره راهنما: پ‌،۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9