کتابخانه پژوهشکده بیمه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍ه‌ ع‍م‍ر
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍طر ک‍ردن‌ -- ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍ه‌ -- ری‍اض‍ی‍ات‌
ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍ک‍ائ‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ف‍روش‍ن‍دگ‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ام‍وال‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ازاری‍اب‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
وال‍ش‍او، آل‍ن‌
م‍ح‍م‍ود ص‍ال‍ح‍ی‌، ج‍ان‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۰-
ک‍ری‍م‍ی‌، آی‍ت‌، ۱۳۳۰-
ک‍ری‍م‍ی‌، آی‍ت‌
پ‍ورم‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
ج‍ع‍ف‍رزاده‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۷-
اش‍ت‍روب‌، اروی‍ن‌
اوب‍ر، ژان‌ ل‍وک‌
اوت‍روی‍ل‌، ژان‌ ف‍ران‍س‍وا
ن‍ع‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍اس‍ت‍ر، م‍ری‌
دی‍ون‌، ژرژ
ن‍وری‌، م‍ص‍طف‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
ک‍ری‍م‍ی‌، آی‍ت‌،۱۳۳۰-
ک‍دخ‍دای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍وک‍لا،آر .س‍ی‌ .ان‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ پ‍ارس‍ی‍ان‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ه‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍ی‍م‍ه‌
م‍ب‍ل‍غ‍ان‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      

منابع جدید

1  
کتاب فارسی
 
 
پرسش و پاسخ جامع بیمه ای
کریمی ، آیت ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، پژوهشکده بیمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۴۹‬,‭‌ک۴، ‌پ۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلیات بیمه
کریمی ، آیت ، ۱۳۳۰- ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، پژوهشکده بیمه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭‌ک۴،‌ک۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی بیمه
اوترویل ، ژان فرانسوا ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مقررات بازار سرمایه
کدخدایی ، حسین ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۱۱۴‬,‭‌ک۴،‌م۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر بیمه های مهندسی
نوری ، مصطفی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۶۳‬,‭‌ن۹‌م۷‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات بیمه غیرزندگی
اشتروب ، اروین ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۷۸۱‬,‭‌ف‍لا۵،ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علمی و نظری بیمه های اموال
کریمی ، آیت ،۱۳۳۰- ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، پژوهشکده بیمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص
اوبر، ژان لوک ؛  [تهران ] بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۷۷۱‬,‭‌ف‍لا۸،‌ب۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیمه صنایع و پیشگیری از خسارت
شوکلا،آر .سی .ان ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۴/۵‬,‭‌ش۹،‌ب۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک :اصول ، مفاهیم ، کاربردها
ابراهیمی ، عبدالحمید ؛  تهران همای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸۳۲‬,‭‌ف‍لا۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک های فروش حرفه ای بیمه
کریمی ، آیت ، ۱۳۳۰- ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۸۲۵‬,‭‌ک۴‌ت۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چالش های مدیریت در جهان بیمه
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۷۵‬,‭‌چ۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تحقیقات بازاریابی
فاستر، مری ؛  تهران مبلغان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵‬,‭‌ف۲‌م۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بیمه اتومبیل به زبان ساده
جعفرزاده ، علی ، ۱۳۴۷- ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۷۰۴‬,‭‌ج۶ر۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیمه علمی و کاربردی همراه با فرهنگ بیمه انگلیسی - فارسی
نعامی ، عبدالله ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و کارکردهای بیمه در ایران
پورمحمدی ، حمید، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانشکده امور اقتصادی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۶۹۵۷‬,‭‌پ۹‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه
محمود صالحی ، جان علی ، ۱۳۱۰- ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۲۴۱‬,‭‌م۳‌ح۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مباحثی پیرامون اقتصاد بیمه
دیون ، ژرژ ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، پژوهشکده بیمه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۱‬,‭د۹‌م۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری بیمه های اتکایی
والشاو، آلن ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۷۷‬,‭و۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد بیمه های بازرگانی در مدیریت
کریمی ، آیت ، ۱۳۳۰- ؛  تهران شرکت بیمه پارسیان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۸۰۵۹‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9