کتابخانه پژوهشکده بیمه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
طرح تحقیقاتی فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍ه‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ -ن‍رخ‍ه‍ا و ج‍دول‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ه‍ران‌ -ب‍ازار
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ارب‍ری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌ -س‍ازم‍ان‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ح‍س‍اب‍داری‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ح‍وادث‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ب‍ی‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍راش‍ت‍ه‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ام‍ام‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ام‍ی‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ادل‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍ود
س‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‍
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
[ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌]
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ زن‍دگ‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      

منابع جدید

1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آئین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ط،۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرحهای کاربردی داخلی
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۷-۸۱
شماره راهنما: ط،۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرحهای کاربردی داخلی :بررسی وضعیت بیمه ای برخی از مشاغل در کشور
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ط،۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه ایران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تخمین بازده به مقیاس شعب شرکتهای بیمه و تعیین موانع و قابلیتهای توسعه شعب به کمک تحلیل پوششی داده ها
تهران بیمه مرکزی ایران ، مرکز تحقیقات بیمه ای   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
روش های علمی کاربرد بیمه نامه مسئولیت بجای ضمانت نامه بانکی در قراردادهای مهندسین مشاور
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره توسط دادگاهها
امامی پور، محمد ؛  تهران دانشگاه مفید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ط،۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی پراکندگی جغرافیایی شعب و نمایندگان شرکتهای بیمه در ایران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش گروه پژوهش عمومی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
محاسبه تعرفه های چند نوع بیمه زندگی توام با سرمایه گذاری
عادل سبزواری ، محمود ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش گروه پژوهش زندگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ایمن سازی بازار تهران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح آماده سازی شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا به بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست خصوصی سازی
سلامی ، غلامرضا ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ط،۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارائه روش تصمیم گیری مناسب جهت مکان یابی بهینه استقرار شعب با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی hcaorppa desab -cigol -yzzuF و طراحی نرم افزار کامپیوتری مربوطه جهت اجرای این روش
نیکنام ، امیدعلی ؛ 
شماره راهنما: ط،۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تخلف و تقلب در صنعت بیمه
تهران شرکت سهامی بیمه البرز   ، [۱۳۸۷]
شماره راهنما: ط،۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت بیمه باربری و مسئولیت متصدیان حمل داخلی
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سیستمهای فازی و کاربرد آن در برنامه ریزی نیروی انسانی مطالعه موردی ( شرکت سهامی بیمه ایران -شعبه دوم شیراز)
افراشته ، سپیده ؛ 
شماره راهنما: ط،۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در تعیین نرخ بیمه بدنه اتومبیل های شخصی
تهران بیمه مرکز ایران ، مرکز تحقیقات بیمه ای   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ط،۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سهم هزینه بیمه بازرگانی در سبد هزینه خانوارهای شهری و راههای افزایش آن
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
محاسبه پتانسیل کمی بازار بیمه
تهران بیمه مرکز ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نظرات شرکت های بیمه کشور در مورد پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۲۸( فعالیتهای بیمه عمومی )
تهران [بیمه مرکز ایران ، گروه پژوهشی عمومی بیمه ]   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ط،۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
موانع توسعه بیمه های حوادث و ارائه راهکارهای مناسب با تاکید بر بازاریابی
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ط،۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9