کتابخانه پژوهشکده بیمه  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
طرح تحقیقاتی فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍ه‌ آت‍ش‌ س‍وزی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌ -ن‍رخ‍ه‍ا و ج‍دول‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ت‍ه‍ران‌ -ب‍ازار
ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ارب‍ری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌ -س‍ازم‍ان‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍ه‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ح‍س‍اب‍داری‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ -ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ح‍وادث‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ب‍ی‍م‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍راش‍ت‍ه‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ام‍ام‍ی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ام‍ی‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ادل‌ س‍ب‍زواری‌، م‍ح‍م‍ود
س‍لام‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‍
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ال‍ب‍رز
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
[ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌]
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ای‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍ز ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ زن‍دگ‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
 
   
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      

منابع جدید

1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
آئین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزی و خطرات اضافی
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ط،۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرحهای کاربردی داخلی
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۷-۸۱
شماره راهنما: ط،۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرحهای کاربردی داخلی :بررسی وضعیت بیمه ای برخی از مشاغل در کشور
تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ط،۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه ایران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تخمین بازده به مقیاس شعب شرکتهای بیمه و تعیین موانع و قابلیتهای توسعه شعب به کمک تحلیل پوششی داده ها
تهران بیمه مرکزی ایران ، مرکز تحقیقات بیمه ای   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
روش های علمی کاربرد بیمه نامه مسئولیت بجای ضمانت نامه بانکی در قراردادهای مهندسین مشاور
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی قانون بیمه شخص ثالث و چگونگی آراء صادره توسط دادگاهها
امامی پور، محمد ؛  تهران دانشگاه مفید   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ط،۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی پراکندگی جغرافیایی شعب و نمایندگان شرکتهای بیمه در ایران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش گروه پژوهش عمومی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
محاسبه تعرفه های چند نوع بیمه زندگی توام با سرمایه گذاری
عادل سبزواری ، محمود ؛  تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش گروه پژوهش زندگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ایمن سازی بازار تهران
تهران بیمه مرکزی ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ط،۱۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح آماده سازی شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا به بورس اوراق بهادار در اجرای سیاست خصوصی سازی
سلامی ، غلامرضا ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ط،۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ارائه روش تصمیم گیری مناسب جهت مکان یابی بهینه استقرار شعب با استفاده از رویکرد مبتنی بر منطق فازی Fuzzy- logic- based approach و طراحی نرم افزار کامپیوتری مربوطه جهت اجرای این روش
نیکنام ، امیدعلی ؛ 
شماره راهنما: ط،۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی تخلف و تقلب در صنعت بیمه
تهران شرکت سهامی بیمه البرز   ، [۱۳۸۷]
شماره راهنما: ط،۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی وضعیت بیمه باربری و مسئولیت متصدیان حمل داخلی
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سیستمهای فازی و کاربرد آن در برنامه ریزی نیروی انسانی مطالعه موردی ( شرکت سهامی بیمه ایران -شعبه دوم شیراز)
افراشته ، سپیده ؛ 
شماره راهنما: ط،۱۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مقدمه ای بر کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در تعیین نرخ بیمه بدنه اتومبیل های شخصی
تهران بیمه مرکز ایران ، مرکز تحقیقات بیمه ای   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ط،۱۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
سهم هزینه بیمه بازرگانی در سبد هزینه خانوارهای شهری و راههای افزایش آن
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ط،۱۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
محاسبه پتانسیل کمی بازار بیمه
تهران بیمه مرکز ایران ، مدیریت تحقیقات و آموزش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ط،۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
نظرات شرکت های بیمه کشور در مورد پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۲۸( فعالیتهای بیمه عمومی )
تهران [بیمه مرکز ایران ، گروه پژوهشی عمومی بیمه ]   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ط،۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
موانع توسعه بیمه های حوادث و ارائه راهکارهای مناسب با تاکید بر بازاریابی
تهران بیمه مرکز ایران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ط،۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9